FrP har nullvisjon mot mobbing Svar

Mange familier har opplevd å stå alene i kampen om å få slutt på mobbingen, og vi vet at alt for mange barn og unge gruer seg til å gå på skolen. Fremskrittspartiet er opptatt av at dette er en kamp de ikke skal måtte kjempe alene, og nå opprettes det mobbeombud i alle fylker. Mobbeombudet skal styrke det lokale arbeidet mot mobbing, med ansvar for å først og fremst bistå barn og foreldre.

Innen høsten 2018 skal alle fylker ha innført egne mobbeombud, og disse skal også kunne bistå skoler og barnehager med å skape et trygt og godt for barn og unge, og hjelpe lærere med å løse konflikter før de utarter seg.

For Fremskrittspartiet er, og vil alltid, kampen mot mobbing være en av våre viktigste hjertesaker. Et mobbeombud er det siste tiltaket det ikke-sosialistiske flertallet har satt i gang mot mobbing. I tillegg har vi fått på plass et nytt og skjerpet regelverk mot mobbing, og vi har doblet bevilgningene til forebygging. Mens det før gjerne var mange store ord, er vi opptatt av å gjøre noe. For oss handler dette om å ta skolebarnas trygghet på alvor.

Skolefraværet kraftig ned Svar

Å stille krav til elever handler om å bry seg. Derfor bidro FrP i å innføre en fraværsgrense som skulle stille strengere krav til oppmøte, noe som har ført til at dagsfraværet hos elevene i snitt har gått ned med hele 40 %. Et større medisinsk mirakel har man vel sjelden opplevd før?

Høyt fravær har lenge vært en av de største utfordringene i skolen, og har ført til at elever har gått glipp av mye verdifull undervisning. Mange har dermed slitt med å bestå alle fag og få et vitnemål. Dette har vært en utfordring Fremskrittspartiet i regjering har tatt på alvor, og vi ser når at flere er tilstede på skolen, lærer mer og frafallet synker.

Lavere frafall i skolen er ikke bare positivt for elevene, men også for samfunnet for øvrig. Skal vi klare å sikre at flere ungdommer får ta del i arbeidslivet, er den beste løsningen å sørge for at flere kommer seg gjennom skoleløpet. Da er fraværsgrensen, sammen med målrettede tiltak som tidlig innsats og større styrking av yrkesfagene, helt avgjørende. Det er derfor Fremskrittspartiet i regjering har styrket satsingen på disse områdene. Slik tar vi elevenes fremtid på alvor.

Billigere barnehage for deg? Svar

FrP i regjering har vært med å innføre billigere barnehager for de med lav husholdningsinntekt. Tjener familien totalt under 500.500 kroner, skal man maksimalt betale seks prosent av inntekten for første barn. Det betyr at en aleneforelder som tjener 350.000 kroner kan spare tusenvis i året.

50 000 kunne fått billigere barnehage i fjor, men hele 17 000 valgte å ikke søke. Jeg tror ingen sier nei til å spare tusenvis av kroner i året, så her er nok informasjonen fra kommunene for dårlig. Det gjør vondt å se at sårt trengte penger som skulle vært hos lavtlønnede familier i stedet havner hos kommunen, for her blir kommunene belønnet for å gjøre for dårlig informasjonsarbeid. Det blir feil.

I budsjettet for neste år viderefører vi billigere barnehage for de som trenger det mest, og jeg håper langt flere vil benytte den. Hvis du tror noen i din familie har krav på billigere barnehage, så få det sjekket med kommunen din!

FrP satser på lærerne Svar

I regjering har Fremskrittspartiet bidratt til at om lag  20 000 lærere har fått tilbud om videreutdanning. Denne historiske satsingen på videreføres i statsbudsjettet for 2018, slik at 5500 lærere vil få tilbud om videreutdanning i året som kommer.

Målet med “Lærerløftet» er å skape en skole hvor elevene lærer mer. Skolen skal gi alle en god start i livet, bidra til sosial utjevning og sikre norsk arbeidsliv og velferd.

Læreren er, og vil alltid være, den viktigste ressursen i norsk skole. Deres kompetanse, både faglig, sosialt og pedagogisk, er helt avgjørende for å sikre en god skole for alle. Fremskrittspartiet er derfor opptatt av at lærerne, i likhet med andre yrker, skal få gode tilbud om å spisse og fornye egen kunnskap i løpet av yrkeskarrieren.

Videreutdanningen har vist seg å gi svært gode resultater. Nesten 7 av 10 lærere som har deltatt på videreutdanningen sier de har blitt bedre lærere og at elevene deres lærer mer. Det viser at dette er et godt tiltak, som gir stort utbytte både for lærene og elevene.

Yrkesfagløft Svar

Med FrP i regjering styrkes yrkesfagene. Det må til for å dekke næringslivets arbeidskraftsbehov og sikre fremtidig verdiskaping.

FrP er svært opptatt av yrkesfagene, og et yrkesfagløft er noe vi har satset systematisk på gjennom flere år. Det har satt et tydelig preg på regjeringens politikk. I yrkesfagpakken i statsbudsjettet kommer det 40 millioner til ulike tiltak, og i tillegg kommer det 25 millioner kroner til opprettelsen av nye studieplasser i fagskolene. Dette kommer på toppen av nærmere 600 millioner over de siste fire årene.

I budsjettet settes det også av 13,6 mill. kroner til lokalt rekrutteringsarbeid ute i fylkene for å rekruttere nye lærebedrifter. Dette vil bidra til flere lærlingplasser. Fra før har vi økt lærlingtilskuddet med 21 000 kr, samt innført lærlingklausuler på offentlige anbud. Skal vi få ungdom til å velge yrkesfag, er det viktig at det finnes lærebedrifter til dem.

Blant tiltakene er også Yrkesfagenes år, som vil bidra til oppmerksomhet og status for fagopplæringen. FrP er også glade for at det nå kommer på plass en lektor 2-ordning for yrkesfag. Da blir fagpersoner fra industri og øvrig arbeidsliv involverte direkte i undervisningen. Ved å få denne kompetansen inn i skolen får undervisningen en bedre kopling til det praktiske og verdiskapende arbeidslivet.

Hospiteringsordningen for yrkesfaglærere blir også styrket. Den gir lærere som underviser elever i yrkesrettede programmer, mulighet til å hospitere ute i de bedriftene som elevene deres en dag kan komme til å jobbe i selv. Erfaringer fra ordningen viser at samarbeidet mellom skole og arbeidsliv har blitt bedre, og bidrar til at det blir enklere å utplassere elever, og at bedriftene blir mer positive til å ta imot lærlinger.

Selv om vi ikke vet alt om fremtidens arbeidsliv, vil vi i mange år fremover ha behov for godt håndverk. Teknologien er ikke klar til å overta jobben til snekkeren og helsefagarbeideren, og da trenger vi flere som tar yrkesfag, og flere som fullfører, hvis ikke stopper Norge. Med FrP i regjering styrkes yrkesfagene!

Redusert avkortning i pensjon! Svar

Redusert avkortning i pensjon!

Fra 1.september i år vil avkortningen i pensjonen til gifte og samboende pensjonister bli redusert fra 15 % til 10 %. Å fjerne denne urettferdige avkortningen er en kamp Fremskrittspartiet har kjempet alene om, og i regjering får vi nå gjennomført en reduksjon. På årsbasis vil dette bety om lag 8000 kr mer i året per par. På landsbasis vil endringen omfatte ca. 500 000 alderspensjonister og 140.000 uføretrygdede.

Forskjellen i grunnpensjon mellom gifte/samboende og enslige har fremstått som urettmessig stor, og dette er en sak som engasjerer mange pensjonister. Under Bondevik-regjeringen presset FrP gjennom å redusere avkortningen fra 25 til 15 prosent. Nå tar vi 5 prosent til, slik vi fikk gjennomslag for da vi forhandlet frem samarbeidsavtale med V, KrF og Høyre i 2013. For oss i FrP handler dette om å la være å straffe noen økonomisk bare fordi de lever sammen med den de er glad i, og at vi nå får redusert avkortningen fra 15 % til 10 % bidrar til at noe av urettferdigheten i systemet nå rettes opp. Vi er eneste parti som kjemper mot denne urettferdige ordningen, og vårt neste mål er å fjerne hele avkortningen, men skal vi lykkes med det må vi bli større ved stortingsvalget i 2017.

 

Nye 4 år? Svar

Arbeidet er i gang for fullt i alle partier og i alle fylker, om hvem som skal være partienes toppkandidater i neste stortingsperiode. I Rogaland FrP har nominasjonskomiteen invitert alle lokallagene til å komme med sine ønsker for hvem de mener bør være våre toppkandidater.

Basert på en oppsummering av lokallagenes ønsker har nominasjonskomiteen foreslått at jeg bør få 2.plassen på vår valgliste, noe som i praksis betyr 4 nye år på Stortinget om det er dette Rogaland FrP vedtar i desember.

Jeg stiller meg disponibel for partiet og håper at jeg får tilliten i desember. Det er utrolig givende å ha muligheten til å representere Rogaland og FrP på Stortinget. En spennende og hektisk hverdag, og jeg er privilegert som får drive med hobbyen min.

Vi har fått gjennomført mye godt arbeid i regjering, men vi har mye som gjenstår. Det tar lang tid å rydde opp, og å stake ut en ny kurs er ikke enkelt på bare 4 år. Jeg gleder meg til valgkampen, og skal uansett bidra til å gjøre mitt for at FrP fortsetter i regjering i 4 nye år.

http://www.aftenbladet.no/nyheter/politikk/Frp-gjenvalg-for-Horne-og-Steffensen-3975611.html

Ja til vannscooter! Svar

Rogalands Avis ble med meg på besøk til Hydrolift Vest, som selger vannscootere i Stavanger. Jeg er positiv til å likestille vannscooter med fritidsbåter. Utviklingen de siste årene har vært enorm, vannscooterne er blitt større og tryggere, bråker likt som andre båter og har redusert utslippene kraftig.

Det argumentet som oftest blir brukt mot vannscootere er råkjøring langs holmer og skjær. Jeg har stor forståelse for den problemstillingen, men det er det allerede i dag en regel mot, uansett om man kjører en liten speedbåt, rib eller vannscooter. Da trenger vi ikke å forby vannscooter, men heller sørge for at reglene på sjøen blir overholdt.

http://www.dagsavisen.no/stavanger/kjemper-for-like-bruksregler-for-vannscooter-og-bat-1.754847

Knuses sparegrisen? Svar

Oljefondet var 4 174 milliarder kroner på første møte i Stortinget etter valget i 2013, og i dag, juni 2016, er det på over 7 100 milliarder kroner.

Arbeiderpartiet påstår likevel at denne regjeringen «knuser sparegrisen som skal betale våre barn og barnebarns pensjoner». Hvis sparegrisen knuses, må de jo mene at den tømmes eller reduseres.

Arbeiderpartiet mener dermed i fullt alvor at en årlig økning i sparegrisen på over ett tusen milliarder kroner er å knuse sparegrisen. Det gir virkelig grunn til å betvile kompetansen hos Norges største parti. Er den knust må det være fordi den er sprukket fordi den har vokst så mye.

Den beste politikken for å sikre at det er penger til å betale pensjoner for våre barn og barnebarn, er å tilrettelegge for økt aktivitet i næringslivet slik at flere i fremtiden kan betale skatt.

Det arbeidet er FrP i gang med. I regjering bidrar vi til at sparegrisen fortsatt legger på seg, samtidig som vi bygger landet. Lavere skatt gir flere arbeidsplasser. Skattesatsen for personer og selskaper var på 28 % i 2013, er nå redusert til 25 %, og vi skal frem mot 2018 redusere selskapsskatten til 23 % for slik å sikre økt aktivitet, økte investeringer og trygge arbeidsplasser.

Vi har startet en massiv satsing på infrastruktur for å knytte bo- og arbeidsmarkeder tettere sammen, samferdselsbudsjettet har økt med 50 % siden 2013, og vi har startet på et kunnskapsløft hvor norske elever og lærere skal bli bedre i realfag som eks. naturfag og matte. Behovet her burde være åpenbart, all den tid Aps egne finanspolitikere ikke kan den enkleste pluss og minus.