Trafikksikkerhet er mer enn regulering

Norske bilister er blant verdens mest regulerte og kontrollerte allikevel opplever vi i disse dager et økende antall alvorlige trafikkulykker. På et trafikksikkerhetsseminar som FrP og H nylig gjennomførte på stortinget var svaret fra mange offentlige instanser at denne utviklingen bare kunne møtes med enda mer regulering og kontroll enn det vi allerede har. Jeg mener at bilister flest er ansvarlige trafikanter. Det er imidlertid noen som er uansvarlige men i iveren etter å få disse av veien må det ikke bli sånn at man skal kontrollere flest mulig mest mulig.

FrP mener det er andre perspektiver som er vel som viktig for sikkerheten på vegen som norske veibyråkraters reguleringsiver.

Selv om det har vært en liten økning i drepte og hardt skadde i trafikken det siste året så har utviklingen over tid gått i riktig retning med færre ulykker med alvorlig utfall.

Bedre veistandard er kanskje den viktigste forklaringen på denne utviklingen. Selv om det fortsatt går alt for sakte så har hovedveinettet blitt utviklet til en standard som bidrar til bedre sikkerhet. Når hovedvei nettet oppgraderes til moderne motorveistandard så betyr det at eksempelvis møteulykker så godt som forsvinner. Allerede på 1960-tallet forelå det planverk for å bygge landet sammen med trafikksikre motorveier, den gang innen 1980. Dersom dette hadde vært fulgt opp av tidligere regjeringer ville dette også uten tvil hatt betydning for å bedre norsk trafikksikkerhet. Vi har fortsatt ikke nådd målet fra den gang om effektive, sikre og miljøvennlige motorveier mellom våre store byer men den nye regjeringen har som mål at det skal bygges mer vei og at hovedveinettet har prioritet.

Hastighet etter forholdene på vegen er naturligvis et sentralt trafikksikkerhetstiltak. Høy fart er farlig dersom standarden på vegen er dårlig. At man kan øke farten når vegstandarden bedres er en naturlig utvikling. Det er derfor gledelig at regjeringen er i gang med et viktig reformarbeid her, hastigheten skal opp til 110 km/t på motorvei og nye veier skal bygges for 130 km/t.

Danmark er her et foregangsland som nettopp har økt fartsgrensen på motorvei til 130 km/t og man har samtidig økt fartsgrensene på landevei. Resultatene med tanke på trafikksikkerhet er gode.

Kontrasten til det norske veibyråkratiet og til holdningen her er meget stor. Norske fartsgrenser er allerede lave. Holdningen hos ansvarlige myndigheter har lenge vært at veien å gå er ytterligere reduksjon av hastigheten. Vi mener dette er en holdning det ikke er holdbart grunnlag for. Det som det imidlertid er behov for er at fartsgrensene tilpasses standarden på veien. Når den norske veistandarden nå gradvis blir bedre så må også dette reflekteres i fartsgrensene. Jeg er derfor glad for at regjeringen har startete arbeidet med å snu disse inngrodde holdningene til fartsbestemmelser og at vi i tiden fremover i større grad kan sammenlikne oss med landene rundt oss.

Bilene blir stadig bedre med mer innebygd sikkerhet, som hindrer alvorlig skade når uhellet er ute. Det er imidlertid slik at vi kunne hatt en enda sikrere bilpark i Norge dersom engangsavgiften på nye biler hadde vært lavere. Den norske bilparken er blant Europas eldste noe som innebærer dårligere trafikksikkerhet enn hva vi kunne ha hatt. Det er også et paradoks at innretningen på engangsavgiften, der vekt har blitt den viktigste komponenten, gjør at de mest trafikksikre bilene diskrimineres. Samtidig fremmes salget av de minste, mest trafikkfarlige bilene gjennom avgiftssystemet. Konsekvensen av dette er at mange mennesker med vanlige inntekter tvinges til å velge bort sikkerhet ved kjøp av ny bil. Her vil den nye regjeringen rydde opp og har i den politiske plattformen varslet en gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene for å fremme en sikrere bilpark og mer miljøvennlige valg.

Regulering og kontroll er også av betydning for sikkerheten i trafikken men ikke så viktig som veistandard og bilstandard. Fartsgrenser må i større grad settes etter standarden på veiene. Dersom vi fortsetter med lavere fartsgrenser på veiene enn det veistandarden tilsier så har dette som konsekvens at respekten for fartsbestemmelsene hos sjåførene svekkes.

Det er også av betydning at man konsentrerer kontrollvirksomheten mot risikogrupper heller enn å skulle kontrollere flest mulig. Regjeringens prioritering av større grad av kontroll med tungbiler er et viktig signal om at ressursene må brukes bedre.

Norske bilister flest er ansvarsbevisste. Hvordan vi som bilister opptrer i trafikken er avgjørende for trafikksikkerheten og oppmerksomheten må være på trafikkbilde. I denne forbindelse er det svært bekymringsverdig at det gradvis har blitt innført en kontroversiell ordning med automatisk trafikkontroll med strekningsmålinger. Dette systemet innebærer at man overvåker alle bilister på aktuelle strekninger, noe som i seg selv er tankevekkende. Det som i trafikksikkerhetssammenheng gir grunn til uro er at denne overvåkningen kan gjøre at sjåførens oppmerksomhet flyttes bort fra selve trafikkbilde. Et annet moment er at det på slike strekninger blir et endret kjøremønster med køkjøring og lav hastighet som kan gi konsekvenser når strekningsovervåkningen opphører.

Det er derfor godt at regjeringsplattformen setter en stopper for nye strekningsmålinger i påvente av en gjennomgang av alle de bekymringsverdige sidene av denne overvåkningsordningen.

Styrket trafikksikkerhetsarbeid er viktig og regjeringen er godt i gang. Det skal bygges nye effektive, miljøvennlige og sikre veier raskere. Dette betyr også at hastigheten kan økes innenfor holdbare rammer. Det skal gjøres en gjennomgang av bilavgiftene for å sikre en modernisering av bilparken og at diskrimineringen av trafikksikre biler i avgiftssystemet kan opphøre. Regjeringen vil også prioritere kontrollvirksomheten rundt risikogrupper heller enn å skulle kontrollere flest mulig mest mulig. Utgangspunktet er nemlig at bilister flest opptrer ansvarlig i trafikken

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s