Senterpartiets dobbeltspill om E39 Svar

Firefelts motorvei til Kristiansand, og muligheten for en bedre trase over høg Jæren er to resultat av at FrP sitter i regjering. Det er kjekt å se at Senterpartiet er så begeistret over FrPs innsats at de nå snur om på sine standpunkt fra tiden de selv satt i regjering. Nå hevder SP de er forkjemper for både 4-felt og  ny trasé over høg-jæren.  I regjering var de imot.

I Aftenbladet 15.november 2012 avviste daværende statssekretær i Samferdselsdepartementet, Senterpartiets Geir Pollestad, å utrede det som nå kalles Jærlinja.  I Aftenbladet 22.august 2014 bekreftet Pollestad nok en gang at han var for dagens trasé, altså ikke positiv til noen ny utredning. Senterpartiet var altså negative til ”jærlinjen”, inntil FrP viste at det var mulig å tenke tanken. Initiativet kom fra Rogaland FrP.

Tilsvarende ser vi vedrørende fire-felt motorvei. Den samme Pollestad var med å legge frem den rød-grønne regjeringens 10-årsplan for samferdsel (NTP) i 2013, og 13.mars i 2013 kunne vi lese i Aftenbladet at her var det ikke snakk om noe 4-felt mellom byregionene Stavanger-Kristiansand. Pollestad var også svært skeptisk da FrPs nestleder og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i fjor sommer varslet planlegging av 4-felt motorvei. Men nå later SP som de er pådrivere. Morsomt at SP snur fra å selv ha sagt nei i åtte år, til å bli jublende entusiaster når FrP i regjering sier ja.

Jeg blir dog litt betenkt når SP stadig sier vi må forholde oss til fremdriftsplanen for E39. I og med at Senterpartiet og de rød-grønne ikke la inn en eneste krone til vei mellom Lyngdal og Ålgård i 10-årsplanen for samferdsel som de vedtok i juni 2013, betyr det at SP ønsker intet skal skje på strekningen før tidligst 2024. Heldigvis er vi i FrP mer ambisiøse enn det.

 

Naturvernforbundet sover i timen Svar

Torsdag 21.mai var det høring på Stortinget om samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sitt utkast til veireform «På rett vei», og Naturvernforbundet brukte anledningen til å fortelle om sin frykt for at Sørlandsbanen skal bli en museumsgjenstand med den veisatsingen vi planlegger.

Først må jeg si at det er hyggelig å høre at den store satsingen på vei blir registrert, men Naturvernforbundet kan umulig ha fått med seg at vi samtidig har lagt frem en jernbanereform. For FrP er det viktig å tenke helhetlig innenfor samferdsel, og vi satser på flere områder samtidig. Vi ønsker å gjøre både veitransport og bane mer tilgjengelig for alle dem som må pendle, og vi skal gjøre hverdagen enklere for alle som er avhengig av transportløsninger for å få hverdagene til å henge sammen. Vi øker derfor transportkapasiteten for både vei og bane, og så overlater vi valget av transportform til den enkelte.

Siden regjeringsskiftet har bevilgningene økt med 50 % siden regjeringsskiftet, vedlikeholdsetterslepet blir redusert etter å ha vokst med ufattelige 1 mrd kroner hvert år siden 2005, vi har forbedret rutetilbudet med flere avganger og det er i år nesten 100 flere togsett på sporet sammenlignet med i fjor. Vi har satt i gang utredning om sammenkobling av Vestfold- og Sørlandsbane, og antall avganger på Sørlandsbanen er nå blitt doblet. Dette gjør at flere nå velger å ta toget fra Egersund til Oslo og Gardermoen, i stedet for å kjøre bil til Sola flyplass og fly til Oslo.

Om dette kvalifiserer til en frykt for at Sørlandsbanen skal bli en «museumsgjenstand» så kunne det vært interessant å vite hva de mente om forrige regjerings jernbanesatsing.

Arbeiderpartiets krumspring om E39 Svar

Mandag 18.mai var Rogalandsbenken på Stortinget invitert til et møte med fylkespolitikerne og ordførerne i Rogaland for å få innspill på aktuelle saker. I dette møtet delte blant annet Tom Tvedt (Ap) sin bekymring for at en utredning av ny trasé for E39 kan forsinke hele prosjektet.

Det er rett og slett komisk at Arbeiderpartiet er bekymret for utsettelse av E39. I tiårsplanen for samferdsel som de vedtok i 2013 (NTP), mens de enda var i regjering, var det ikke en eneste krone til utbedring/ny vei mellom Lyngdal – Ålgård. De har til gjengjeld protestert heftig på avgjørelsen om 4-felt mellom Kristiansand og Stavanger, og er også motstandere av nytt veiselskap.

Vi har sagt at det skal være 4-felt mellom byområdene Stavanger – Kristiansand, og at det skal være veiselskapet som skal bygge dette. Strekningen er en av 7 strekninger som blir en del av oppstartsporteføljen til det nye veiselskapet, som skal være i gang i 2016. Vi skal nå bygge en hovedvei som skal vare de neste 50-100 år, og da er det uansvarlig av oss å ikke utrede hva som er beste trasevalg. Utredning av alternativ trase skal være ferdig før jul, altså før veiselskapet er i gang, så her er ingen forsinkelser.

I stedet for å være bekymret over det som nå vil bli en fremskyndelse, og langt bedre veistandard med kortere reisetid, mellom Stavanger og Kristiansand, burde Arbeiderpartiet vært flau over at de selv ikke hadde planlagt å gjøre noe her i de neste 10 årene. Eirin Sund, transportpolitisk talsperson i AP, sa til Aftenbladet senest 22.januar i år at Ap vil prioritere gjenåpning av Ålgårdbanen før 4-felt på E39. Da er det verdt å merke seg at Ålgårdbanen fant de heller ikke plass til i sin 10-årsplan for samferdsel som de vedtok i 2013, så med Arbeiderpartiet i regjering kunne vi sett langt etter noen fremskynding av samferdselsprosjekter i Rogaland.

At de som nå er motstandere av både 4-felt og veiselskap, og som ikke hadde planer om å gjøre noe med strekningen på de neste 10 år, er bekymret for fremdriften, ja, det lever jeg veldig godt med. Takke meg til en handlekraftig samferdselsminister i Ketil Solvik-Olsen, som skjærer gjennom og sikrer at E39 blir en prioritert strekning, at den får 4-felt i stedet for 2-felt, og at vi får lagt på bordet forskjellige traséalternativer.

På rett spor Svar

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har på vegne av regjeringen nylig lagt frem «På rett spor», som er et forslag til jernbanereform. Vi har hentet inspirasjon fra Sveits, England og Østerrike, som er Europas tre beste land på jernbane, og deretter laget en modell tilpasset Norge. Denne reformen legger til rette for en bedre organisering av jernbanesektoren, hvor vi samler ansvarsoppgaver som i dag er spredt. Stikkordene for jernbanereformen er økte investeringer, reduksjon i vedlikeholdsetterslepet, langsiktig finansiering og økt konkurranse. I sum skal dette gi deg som togpassasjer et best mulig tilbud.

Toget er en veldig viktig del av vår samferdselssatsing, og det er ikke slik at vi har sittet i ro i 19 måneder mens vi har ventet på å presentere jernbanereformen. Vi har økt bevilgningene til jernbanen med 50 % siden regjeringsskiftet, og vedlikeholdsetterslepet for jernbane reduseres for første gang på tiår, etter at det har vokst med ufattelige 1 milliard per år siden 2005. Vi er veldig opptatt av å ta vare på det vi har, fordi vi vet at bedre vedlikehold på jernbanen vil gi bedre punktlighet og færre driftsavbrudd. 

For Rogaland sin del har vi doblet antall avganger på Sørlandsbanen, og for Jærbanen har vi fremskyndet bygging av perronger for å tilrettelegge for lengre vognsett på Øksnevad og Klepp. Nå skal det komme doble togsett i rushtiden, noe som vil forenkle hverdagen for pendlerne og bidra til at toget blir mer konkurransedyktig mot personbilen.  Jeg ønsker at flere skal reise kollektivt, men tror ikke at virkemiddelet er å bruke pisk og straffe de som må velge bilen, men heller øke kapasiteten på kollektivtilbudet slik at folk frivillig velger å reise kollektivt. Vårt mål er å sørge for at toget blir et attraktivt tilbud for langt flere, og slik sikre bedre luftkvalitet, lavere utslipp av klimagasser og mindre kø på veiene.

 

Hent i barnehagen med firmabilen Svar

Veldig mange arbeidstakere opplever i dag utfordringer i forbindelse med bruk av firmabil. Man kan bruke yrkesbil som egentlig ikke er egnet for privat bruk/familiebruk, f.eks en typisk arbeidsbil som rørleggere, tømmermenn og folk i anleggsbransjen benytter til og fra jobb. Bruker man derimot denne til å eksempelvis hente i barnehagen blir det full firmabilbeskatning, og man risikerer straffeskatt.

Jeg har mottatt veldig mange henvendelser fra firmaer som ønsker forenklinger innenfor dette området, med håp om vi kan sørge for at arbeidstaker kan foreta små ærender som eksempelvis å svippe innom butikken på vei hjem, eller stikke innom barnehagen med arbeidsbilen på vei til jobb.

Det er ulogisk og tungvint at man i dag først må kjøre og levere barnet i barnehagen i egen bil, for så å enten kjøre hjem eller til arbeidssted for å hente ut arbeidsbilen. De fleste rørleggere, elektrikere og anleggsarbeidere har veldig sjelden behov for å møte opp på firmaets kontoradresse, men heller direkte hos kunden. Dermed er dagens løsning veldig tungvint om man vil unngå full firmabilbeskatning, for med gjeldende regelverk vil et slikt stopp i butikken, barnehagen eller skolen utløse full firmabilbeskatning.

For å unngå dette velger mange å enten ta sjansen på at regelbruddet ikke blir oppdaget, eller så må man altså kjøre hjem og bytte bil før man drar i butikk eller på barnehagen/skolen for å hente barna. Dette er et stivbeint system som gjør hverdagen vanskelig for mange med firmabil, og derfor er det veldig gledelig at Regjeringen nettopp har sendt nye skatteløsninger for bruk av firmabil ut på høring. Nå skal det bli enklere for folk flest å kunne nytte firmabilen til privat bruk, til og fra jobb, uten at full firmabilbeskatning utløses.