Mer asfalt og økt vedlikehold Svar

Viser til leserbrev i Aftenbladet tirsdag 23.juni fra Kårleiv Kristoffersen, som skrev «Aldri før har jeg sett mer asfaltering i distriktet, uansett hvor man kjører så pågår det asfaltarbeid.»

Jeg hadde selv gleden av å kjøre kilometer på kilometer på nylagt asfalt fra Stavanger til Kristiansand i helgen, og som transportpolitiker må jeg si at jeg elsker lukten av nylagt asfalt, samtidig som det gir en helt annen kjøreglede.

Takket være solide budsjettbevilgninger til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen opplever vi et taktskifte hvor det blir asfaltert 3685 km i år, og 2015 er første år på flere tiår at vi ser vedlikeholdsetterslepet reduseres, i stedet for å vokse ytterligere.

Forfallet på riks- og fylkesveiene er dessverre enormt, på mellom 75-120 milliarder kroner. (Se bilde). Dette skyldes at det har vært bevilget alt for lite midler til vedlikehold over mange år.

Fremskrittspartiet er opptatt av at det settes av nok penger til drift, vedlikehold og oppgradering av veinettet i årene framover, og har nå bedt vegvesenet om en plan for å få eliminert vedlikeholdsetterslepet. Det er dårlig økonomi å la veiene forfalle så mye at det er nødvendig med omfattende og dyre tiltak for å reparere dem, men heldigvis er trenden snudd med FrP i regjering, og flere og flere opplever nå nylagt asfalt hvor de enn kjører.

Arbeiderpartiet og veibygging Svar

Firefelts motorvei mellom Stavanger og Kristiansand, og muligheten for en bedre trase over høg-Jæren er to resultat av at FrP sitter i regjering. Jeg registrerer i Aftenbladet 15.mai at Arbeiderpartiets ordfører i Gjesdal, Frode Fjeldsbø, er svært skeptisk til nytt trasévalg på E39. Det bekrefter nok en gang Arbeiderparties motstand mot både 4-felt og nytt trasevalg på E39 Kristiansand – Stavanger. APs Eirin Sund har jo tidligere uttalt at hun er ”skremt” over regjeringens satsing.

Det oppsiktsvekkende med Fjeldsbø motstand er dog hans argument. Han mener «traséendringen vil være negativt for bedrifter og bensinstasjoner som har etablert seg langs dagens E39.» Denne AP-logikken forklarer mye om hvorfor veinettet ser ut som det gjør. Det er bygget stykkevis og delt, og man har latt dagens bensinstasjoner styre hvor morgendagens veier skal gå. Uttalelsene bekrefter at Arbeiderpartiet fortsatt ikke har skjønt hva som er hovedutfordringen med stamveinettet vårt i dag, og hvorfor det er så dyrt å bygge vei i Norge.

Effektiv transport for arbeidspendlere, for næringstransport og for å knytte regioner tettere sammen er det viktigste for FrP. Vi kan ikke la oss styre av hvor det i ”gamle dager” ble etablert en bensinstasjon. Dette er jo noe av årsaken til at det er så dyrt og tungrodd å bygge vei i dag. Man bygger nye tunneler, broer og gode veistrekninger mellom byer og tettsteder for å bedre fremkommeligheten, for så å føre europaveien innom tettsteder der bensinstasjonene og butikkene alltid har ligget. Her er det gjerne, som på Ålgård i Gjesdal, flere rundkjøringer og lav fartsgrense, noe som sørger for køkjøring, mye utslipp og unødvendig trafikkbelastning for lokalsamfunnet. Det er dårlig for trafikanten, og dårlig for innbyggerne.

Valg av veitraseer på hovedveier er noe av det som engasjerer mest, og det er viktig at ulike hensyn skal veies mot hverandre. Mens Arbeiderpartiet viser at de fortsatt tenker stykkevis og delt, er vårt mål først og fremst å tenke effektiv transport. Kortere bilkø og bedre veier fører til at samfunnet fungerer bedre, og varer, elektrikere, tømmermenn m.m. vil komme raskere frem, noe som vil øke produktiviteten, næringslivet vil få lavere transportkostnader, folk flest vil bruke mindre tid i kø, og mer tid på jobb og hjemme.

Dette er noe av det viktigste i veireformen som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen nylig har lagt frem. Det er trist, men ikke overraskende, å se at Arbeiderpartiet er fastlåst i deres gamle tenkning.