Gode nyheter for pensjonister! Svar

FrP i regjering øker nå grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister til 90 prosent av grunnbeløpet – mot 85 prosent i dag. 8000 kr per år per ektepar i økt pensjon fremover, til glede for hele 40 827 pensjonister bare i Rogaland.

Forskjellen i grunnpensjon mellom gifte/samboende og enslige har fremstått som urettmessig stor, og dette er en sak som engasjerer mange pensjonister. FrP er eneste parti som kjemper mot denne urettferdige ordningen. I 2003 fikk vi i budsjettforhandlinger med daværende regjering redusert den fra 25 % til 15 %, og i regjeringsforhandlingene i september 2013 klarte vi å få gjennomslag for reduksjon fra 15 til 10 %.

En etterlengtet seier, til stor glede for norske pensjonister. Dette er kanskje den enkeltsaken jeg har blitt spurt oftest om av folk i de 2 årene vi har vært i regjering, og jeg er svært glad for at vi nå leverer, og ser frem til at dette blir gjeldende fra 1.sept 2016. Vårt mål er fortsatt å fjerne den helt, men da vi er eneste parti som er i mot denne urettferdige ordningen, er vi avhengig av at dere som er enig med oss også støtter oss i valg.  

 

Bedre veier gir klimagevinst Svar

I Norge snakker dessverre de aller fleste politikerne om nødvendigheten av å begrense trafikken for å oppnå klimagevinster. Min tilnærming er å sørge for en mer effektiv transport for samfunnet, og jeg mener vi trygt kan satse på å bygge mer vei, og slik sikre bedre trafikkflyt, økt trafikksikkerhet og lavere miljøutslipp på våre hovedveier. Det er dette som er bakgrunnen for at vi i FrP har vært forkjemper for å blant annet bygge 4-felt til Kristiansand.

Den største kostnaden med veitrafikk er ulykkene, sammen med kø og lokal luftforurensing. Er det så noen grep vi kan gjøre for å få redusert disse faktorene?

For å få lavere klimagassutslipp kan man bruke avgiftssystemet for å fornye bilparken, og få folk til å velge mer klimavennlig. Gjennomsnittsbilen i daglig trafikk på våre veier er kjøpt i 2004, og utslipp for nye biler den gang var 180g co2 per km. Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) kan nå rapportere at utslipp for alle nye biler solgt i år er 99g co2 per km. Den teknologiske utviklingen er enorm, og regjeringspartiene og V/KrF har nylig utarbeidet en modell for bilavgifter som ytterligere vil stimulere folk til å velge miljøbevisst i årene som kommer, og slik bidra til en nødvendig fornyelse av bilparken.

Biltrafikken er best for miljøet, næringslivet og sjåføren når den glir jevnt. Vi kan diskutere biodrivstoff og elbiler så mye vi vil, men uavhengig av hvilke energikilder man bruker for å bringe en bil framover, er det udiskutabelt at jevn fart er mer energivennlig og dermed mer miljøvennlig enn stadig brems og gass. Utslipp av miljø- og helseskadelige gasser følger samme mønster som drivstofforbruket, og i køkjøring hvor man bruker mye drivstoff per kilometer, vil utslippet av klimagasser være høyt.

Vi har solid forskningsbasert belegg for at et moderne stamveinett vil gi færre ulykker, og videre at bedre veistandard er positivt for miljøet på grunn av reduserte utslipp av klimagasser og helseskadelige NOx-forbindelser.

Å få bedre og mer effektiv trafikkflyt og mindre utslipp fra kjøretøyene vil hjelpe oss i å nå det overordnede klimamålet om reduksjoner i de totale klimagassutslippene, og samtidig gjøre det lettere å nå nullvisjonen når det gjelder antall drepte i trafikken. Et godt fungerende og sikkert transportsystem uten køer og uten forsinkelser gir god trafikksikkerhet, god effektivitet, god samfunnsøkonomi, lavt energiforbruk og lave utslipp av forurensende avgasser og klimagasser, altså et samfunn som fungerer bedre.

Når vi i tillegg til det ovennevnte tar inn befolkningsvekst og et økende behov for transport som faktorer, blir det feil medisin å strupe personbiltrafikken når man kan oppnå miljøgevinst bare ved å utbedre veinettet og fornye bilparken. Min visjon er at de veiene vi nå bygger vil bli kjørt på av neste generasjon kjøretøy, altså biler som har null eller svært lave lokale utslipp. Utslippene fra transportsektoren vil omtrent være eliminert med neste generasjons kjøretøy, og da har man manglende perspektiv når man ikke ønsker å bygge flere og bedre veier, og slik løse de langsiktige trafikkutfordringene for våre barn som skal bruke morgendagens miljøvennlige kjøretøy