Kortere bilkø er lønnsomt 1

Aftenbladet kommer i dag med en oppsiktsvekkende nyhet om at staten ikke vil tjene på kortere bilkøer, og at det ikke vil være lønnsomt for oljefondet å investere i ny E39, slik FrP har hevdet i årevis. I forrige uke gikk BI-professor Torger Reve ut i Aftenbladet og sa det samme som FrP, og det er dette som er bakgrunnen for dagens artikkel.

Statssekretæren i Finansdepartementet sier til Aftenbladet at å investere i ny E39 ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt, fordi i motsetning til investeringer på norsk sokkel så vil ikke investeringer i infrastruktur gi penger i kassen til staten. More…

Velkommen etter! 2

Det er en dårlig skjult hemmelighet at FrP ofte er først ute med å foreslå ting, deretter bli latterligjort, utskjelt og bli nedstemt, for så å få forslaget fremmet av et annet parti noen år etterpå og deretter bli vedtatt. Dette har skjedd siden partiet ble stiftet i 1973, og man kan jo undre seg på om forslagene blir nedstemt utelukkende fordi de kommer fra Fremskrittspartiet.

For å nevne noen eksempler: More…

Yrkesfiskerne er kriminelle! 2

Det påstår i hvert fall Fiskeri- og kystdepartementet, for i sin bestilling til Fiskedirektoratet om å vurdere innføring av en merkeordning for hummer, så skriver de blant annet: «Havforskningsinstituttet har gjennomført en studie på Sørlandet som viser at den faktiske fangsten totalt sett er ca 14 ganger høyere enn det som blir rapportert, og at yrkesfiskerne bare rapporterer inn en fjerdedel av sine fangster»

Dette er en kjempealvorlig påstand, og fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen kan virkelig ikke i fullt alvor påstå at yrkesfiskerne som i hele oktober og november fisker hummer, unnlater å oppgi 75 % av fangsten sin. Yrkesfiskerne fisker omtrent mellom 30 og 60 tonn med hummer i året. Betyr dette at det riktige tallet er mellom 120 og 240 tonn, og mener i såfall Lisbeth Berg Hansen at yrkesfiskerne selger kanskje så mye som 180 tonn med hummer på det illegale markedet hvert år? Med en gjennomsnittlig hummerpris på kr 450 per kg blir dette over 80 millioner kroner som fiskerne angivelig putter i egen lomme.

Kvitsøyfisker Jarle Holgersen fisket omtrent 300 kg hummer i fjor. Det betyr at med bakgrunn i påstanden ovenfor så mener fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen at han selger 900 kg hummer ulovlig hver høst, noe som med en snittpris på 450 kr blir 405 000 kroner.

Jeg klarer ikke å få meg til å tro at dette er tilfelle, og støtter Stavanger og Omegn Fiskerlag som har henvendt seg til Fiskeridepartementet og bedt om juridisk dokumentasjon for denne påstanden. Fiskerlaget har sågar i brevs form truet departementet med anmeldelse for påstanden.

Hvis det virkelig er tilfelle at yrkesfiskerne bedriver faunakriminalitet i et så massivt omfang, så er dette en kjempealvorlig sak, og definitivt en sak for politi og rettsvesen. Utfordringen nå er imidlertid at denne påstanden brukes som en brekkstang fra Fiskeridepartementet for å innføre en omfattende og byråkratisk ordning hvor hver hummer skal merkes med oblat som viser hvor, når og av hvem den er fisket av. Høringsfristen for denne regelen går ut i dag, men enkelte høringsinstanser har fått forlenget høringsfrist, og Rogaland Fylkeskommune skal uttale seg i fylkesutvalget 28.august.

Jeg mener at hele høringen bør utsettes til neste år, og at Fiskeridepartementet ikke må hasteinnføre  en ny forskrift som skal gjelde allerede i år, uten at de kan dokumentere påstandene som har medført ønsket om forskriften.

Jeg er for øvrig også mostander av selve høringens innhold, og mener at oblatordningen vil være unødvendig, fordyrende, byråkratisk og virke mot sin hensikt. Hvis 240 tonn med hummer (basert på at kun ¼ rapporteres inn i dag, og at det fiskes 60 tonn) skal merkes med oblat, vil det bety at med en snittvekt på 1 kg så er det 240 000 hummere som skal merkes i løpet av sesongen, i tillegg til at det vil trenges et kontrollorgan som skal rundt og kontrollere om alle hummerne som blir solgt har oblat.

Dette vil kun føre til en høyere kilopris per hummer, noe som vil føre til at markedet for illegal hummer vil øke. Altså stikk motsatt effekt, og jeg klarer ikke å se hvordan dette tiltaket vil sørge for at hummerbestanden økes.

Jeg håper at fylkesutvalget i Rogaland fylkeskommune om en uke ber om at saken utsettes til neste høst, og at påstanden om at yrkesfiskerne bedriver kriminalitet kan juridisk dokumenteres før man fatter et vedtak.

Flå bøndene! 1

Visste du at en gårdeier må betale 50 % skatt hvis han selger jord mens det er aktiv drift på gården, men hvis han derimot legger ned driften, og så selger jorden, så slipper han unna med 28 % skatt?

Stortingsrepresentant Bente Thorsen (FrP) fra Karmøy tok dette opp som et skriftlig spørsmål på Stortinget, den 27.juni 2012. Hun lurte på om finansminister Sigbjørn Johnsen (AP) ville se på skattereglene på landbrukseiendommer for å forhindre at bruk legges ned. Svaret var at gjeldende regler skal videreføres.

Bøndene skal flås!

Her kan du lese spørsmålet og svaret i sin helhet:
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=54240

Kort oppsummert så er det en gårdeier i Rogaland som ville selge 20 mål av landbrukseiendommen sin til en av hjørnesteinsbedriftene i kommunen. Dette ville være en vinn-vinn situasjon. Bedriften kunne utvide, og gårdeieren planla å bruke salgssummen til å ruste opp driftsbygningen som var fra 1928.

Bonden rev den gamle driftsbygningen, bestilte nye elementer og hadde allerede søkt om å bygge nytt. På grunn av skattereglene så er imidlertid planene nå skrinlagt, byggeplanene avbestilt, traktor og redskaper selges og gårdeier skal legge ned driften.

Fremskrittspartiet foreslo i landbruksmeldingen at salg av landbrukseiendommer skulle fritas for beskatning. Dette tror vi både ville gjort det enklere for unge til å etablere seg, samtidig som langt flere falleferdige gårder kunne fått solgt litt areal for å pusse opp driftsbygninger og få en mer effektiv og moderne drift.

Selv om Regjeringen ikke ønsket å støtte vårt forslag, så burde det i hvert fall ikke være slik at det ved salg av landbruksjord skal være mer lønnsomt å legge ned driften, enn å drive gården videre.

Tiden går – bomringen består, del 2 Svar

 

På dagens fylkesting vedtok Ap, Høyre, KrF, Venstre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti å forlenge bomringen på Nord Jæren med enda noen år.

 

Dere vet, den som først ble lovet å kun være en midlertidig ordning mellom 2001 og 2011, og ikke koste mer enn 5 kr på dagtid og være gratis på kveldstid og i helger… les forøvrig mitt tidligere innlegg om dette, “Tiden går – bomringen består

 

“Bompenger er kommet for å bli” avsluttet Ellen Solheim fra KrF i sitt innlegg på fylkestinget, etter at hun hadde påpekt at bilistene må betale for veiene.

 

Hun har tydeligvis ikke fått med seg at bilistene betaler inn over 60 mrd kroner i bilrelaterte avgifter (utenom bompenger), og at det bare brukes ca 17 mrd kroner på samferdsel.

 

Betaler ikke bilistene nok allerede?

 

Ellers ble det diskutert tilpasset opplæring for de sterkeste elevene og bedre busstilbud til UiS, i tillegg til at flertallspartiene FrP,H,V og KrF opprettholdt en ansvarlig, økonomisk politikk ved å vedta å bruke overskuddet fra fjoråret til å redusere fylkeskommunen sin gjeld med 120 millioner kroner.

 

Det er kanskje ikke så “poppis” å være ansvarlige, men det er det riktige, og det sørger for at vi i fremtiden har mer penger å bruke på både vei og bygging av ny videregående skole på Bryne.