Milliardløft til Rogaland Svar

Fremskrittspartiet presenterte på mandag vår satsing på samferdsel for de neste 10 årene.

Vi presenterte en offensiv visjon, som på kort tid vil sørge for langt bedre infrastruktur. Befolkningen i Stavanger/Sandnes er forventet å øke kraftig, og befolkningen for Rogaland sett under ett vil øke med 157 000 innbyggere fra 450 000 til 607 000 innen 2040. Vi mener at den forventede befolkningsveksten må få konsekvenser for statlige samferdselsprioriteringer, og at Rogaland derfor er et satsingsområde for Fremskrittspartiet

Følgende prosjekter er inkludert i vår visjon:

  • Rogfast E39
  • E134 over Haukeli
  • Transportkorridor Vest (4-felt mellom Sola-Tananger-Randaberg)
  • 4-felt Kristiansand – Sandnes
  • 6-felt Sandnes – Stavanger
  • 4-felt Solasplitten
  • Dobbeltspor til Egersund
  • 13 milliarder kroner til kollektivtrafikk i de 4 storbyområdene

En slik satsing på infrastruktur vil sørge for økt lønnsomhet for næringslivet, lavere byggekostnader siden man prosjekterer strekningene i «ett jafs» i stedet for stykkevis og delt, i tillegg til at bedre veier og færre bilkøer vil sørge for at man utvider boligområdet for hvor folk vil synes det er aktuelt å bosette seg. De aller fleste regner nemlig pendleravstand i tid og kroner, ikke antall kilometer, så et bedre, mer effektivt og bomfritt veinett vil sørge for at presset i boligmarkedet i Stavanger/Sandnes reduseres.

Fremskrittspartiets måte å finansiere dette på vil være uten bompenger, men i stedet å opprette 3 forskjellige infrastrukturfond, hvor avkastningen skal være øremerket hvert sitt formål.

1)      bygging av vei
2)      jernbane
3)      kollektivtransport i storbyområdene.

Fremskrittspartiet vil bruke mye penger på vei de neste 10 årene, og vi har forholdt oss til Statistisk Sentralbyrå som 2.mai i år kom med en rapport som viser at Norge kan tåle 45,5 mrd ekstra i årlige investeringer i infrastruktur, uten at det skaper press i økonomien. Handlingsrommet er veldig stort, og vi har med våre samferdselsvisjoner forholdt oss innenfor dette handlingsrommet.

Fremskrittspartiet ser ikke på bygging av vei som en utgift, men som investeringer for fremtiden. Veibygging er en god investering for vårt lokalmiljø, for næringslivet og norsk økonomi, for hverdagen til folk flest og vil komme både oss og fremtidige generasjoner til gode.

Fremskrittspartiet vil ha en offensiv samferdselssatsing og gjennomføre dette nå fordi vi mener at vi ikke har råd til å la være.

Rogfast – lær av historien Svar

I dag stemte Stortinget for forhåndsinnkreving av bompenger for Rogfast-prosjektet, på ferjestrekningen mellom Mortavika-Arsvågen. Prisen vil være omtrent en 50-lapp i forhåndsinnkreving per bil.

At dette ble gjort før Rogfast i det hele tatt er formelt vedtatt, skal jeg la ligge. Jeg undres mest over at politikerne ikke lærer av historien når det kommer til slike prosjekter.

Rennfast ble bygget i 1992, og bommen forsvant først i 2006. Veksten i næringsliv og innbyggere hos Rennesøy kom for alvor først i 2007, altså etter at den ble gratis. Nå er de vekstkommune nr 1 i landet, og har hatt en befolkningsvekst på 24,4 % siden 2007.

Hvis de andre politikerne virkelig mener at Rogfast skal knytte fylket sammen, at næringslivet/oljå skal spre seg fra Tananger/Forus til Tysvær/Bokn/Haugesund, og at presset i boligmarkedet skal bli mindre i Stavanger/Sandnes fordi folk lettere kan bosette seg i nordfylket, hvorfor lærer de da ikke av historien og kjemper for at veksten kan komme i 2023 når Rogfast står ferdig?

33 % av befolkningsveksten skjer rundt de 4 storbyene i Norge. Rogfast som vil knytte fylket tettere sammen vil altså gi regionen vår et stort vekstpotensial. Hvorfor stemmer man da for bompenger og dermed en utsettelse på ytterligere 15-20 år før man kan høste den store gevinsten av forbindelsen?

Rogfast er et viktig nasjonalt samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt, og må fullfinansieres uten bompenger. Synd at kun FrP stemte mot forhåndsinnkrevingen, men det kommer en ny mulighet i neste stortingsperiode da selve prosjektet formelt skal vedtas.

http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article6679556.ece